รู้ไว้ใช่ว่า สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโร

การจะทำเรื่องขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินใด ๆ ก็ตาม ผู้ขอสินเชื่อควรทำความรู้จักกับเครดิตบูโรอย่างยิ่ง เพราะประวัติจากเครดิตบูโรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัดสินว่าผู้ขอกู้จะมีโอกาสได้เงินกู้ตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งข้อควรรู้เกี่ยวกับเครดิตบูโรมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครดิตบูโร

เครดิตบูโรคือองค์กรที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลทางการเงิน สินเชื่อ รวมทั้งบัตรเครดิตของบุคคลทั่วไป ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บในที่นี้จะมีแหล่งข้อมูลจากสถาบันการเงิน และสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการเงินซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร โดยองค์กรเครดิตบูโรนี้จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลทางการเงินย้อนหลัง ยามที่บุคคลนั้น ๆ ทำเรื่องของเงินกู้ หรือสินเชื่อที่สถาบันการเงินเหล่านี้ ประวัติที่จัดเก็บไว้จะเป็นข้อมูลให้สถาบันการเงินตัดสินใจได้ว่าควรจะอนุมัติเงินกู้และสินเชื่อหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากนาย ก. ทำเรื่องขอสินเชื่อที่ธนาคาร A ธนาคาร A จะตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของนาย ก. ย้อนหลังโดยตรวจสอบจากเครดิตบูโร หากนาย ก.มีประวัติหนี้เสีย หรือมีภาวะหนี้ที่มาก ธนาคาร A.อาจจะไม่อนุมัติเงินกู้ให้กับ นาย ก. เพื่อลดการเกิดอัตราหนี้เสีย

รายละเอียดข้อมูลที่อยู่ภายในเครดิตบูโร

เครดิตบูโรจะจัดเก็บข้อมูลสองประเภทด้วยกัน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ วันเกิด การสมรส อาชีพ ซึ่งเครดิตบูโรจะไม่มีข้อมูลทางคดีอาญา หรือข้อมูลการทุพลภาพ นอกจากนี้เครดิตบูโรยังมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการขอสินเชื่อของบุคคลนั้นรวมไปถึงสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นเงินสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน สินเชื่อเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคล การเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมกันนั้นยังมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการชำระสินค้า และบริการต่าง ๆ อีกด้วย

แหล่งข้อมูลของเครดิตบูโร

แหล่งข้อมูลของเครดิตบูโรคือสมาชิกของเครดิตบูโรไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล สถาบันการเงิน รวมไปถึงบริษัทเงินทุน ซึ่งฐานข้อมูลของสถาบันทางการเงินเหล่านี้จะเชื่อมต่อกับเครดิตบูโรทั้งสิ้น ทำให้การตรวจสอบเพื่ออนุมัติสินเชื่อ เป็นไปอย่างรัดกุม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

ผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของเครดิตบูโร

ผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกเครดิตบูโร ได้แก่ สมาชิกของเครดิตบูโร เช่น สถาบันการเงิน นอกจากนี้บุคคลทั่วไปเองก็มีสิทธิขอดูข้อมูลของตนเองได้ การขอดูข้อมูลของตนเองอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ที่ยื่นคำขอควรสอบถามค่าใช้จ่ายก่อน หากต้องการดูข้อมูลของตนเอง ควรติดต่อสอบถามที่สถานที่ตรวจสอบข้อมูลเครดิต ศูนย์บริการตรวจสอบบูโร หมายเลขโทรศัพท์ 02-643-1250

การเตรียมเอกสารสำหรับตรวจสอบเครดิตบูโร

ผู้ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของตน ควรเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการตรวจสอบ นอกจากนี้ควรเตรียมเงินสำหรับชำระค่าธรรมเนียมการขอดูข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน

การเตรียมพร้อมความรู้ในเรื่องเครดิตบูโร รวมไปถึงการตรวจสอบเครดิตบูโรของตนเองจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการขอสินเชื่อ เพื่อให้การขอสินเชื่อเป็นไปอย่างราบรื่น และสะดวกรวดเร็วมากที่สุด

Comments are closed.