3 ขั้นตอน กู้ภาวะหนี้ฉุกเฉิน

อุบัติเหตุการเงินเกิดขึ้นได้ไม่คาดฝันในทุกช่วงชีวิต ปัญหาการเงินส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ลดลง แต่รายจ่ายเท่าเดิม หรือรายได้เท่าเดิม แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้น บางช่วงมีรายจ่ายก้อนโตเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัว เช่น ค่าซ่อมรถยนต์ ค่ารักษาพยาบาล ทำอย่างไรจึงผ่านพ้นภาวะวิกฤติการเงินนี้ได้

  1. หากกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่ต้องสะสางให้ได้โดยเร็ว ส่วนใหญ่พยายามหมุนเงินโดยหาเงินกู้จากที่อื่น เพื่อให้พอกับรายจ่าย แต่วางการวางแผนที่ดี กลายเป็นคนที่มีหนี้สินพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

การวางแผนการเงินในภาวะฉุกเฉินควรเริ่มจากการทำตารางรายรับรายจ่ายของตนเองตลอดเดือน ตลอดเดือนต้องใช้อะไรบ้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าผ่อนชำระหนี้สินต่าง ๆ จากนั้นมองหาแหล่งเงินเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดหายไป หากตกงานให้ใช้สิทธิประกันสังคม หากเกิดภัยธรรมชาติให้ใช้สิทธิโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ

แหล่งกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ การกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เงินกู้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งบางกองทุนมีให้ หรือเงินกู้สวัสดิการที่นายจ้างมีให้ การพิจารณากู้เงินให้เรียงลำดับยอดหนี้ ดูสภาวะหนี้แต่ละตัว เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จำเป็น รายการที่ยังจ่ายปกติ รายการที่หยุดจ่ายไป วันที่ชำระครั้งสุดท้าย หนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว พิพากษาแล้ว ไปจนถึงอายุความ ประเมินความจำเป็นในรายการที่จ่ายก่อน จ่ายทีหลัง โดยหนี้สินที่มีภาระต้องจ่ายประจำและไม่มีระยะเวลาผ่อนผัน จัดไว้เป็นลำดับแรกที่ต้องชำระคืน

  1. จัดทำแผนการเงินและระบุเป้าหมายที่ชัดเจน โดยแบ่งระยะเวลาการชำระหนี้เป็นระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ทำตารางหนี้อย่างละเอียด ระบุชื่อสถาบัน ชนิดของหนี้ จำนวนเงินที่เป็นหนี้ จำนวนเงินแต่ละงวด เวลาผ่อนชำระ วันที่ผ่อนชำระ รวมทั้งเขียนแผนสำรองในกรณีที่ทำตามแผนการหลักไม่ได้
  2. หากไม่สามารถหาแหล่งกู้เงินมาชำระหนี้ได้ครบถ้วนทุกรายการ ควรเจรจากับเจ้าหนี้ โดยพิจารณาจากตารางที่จัดลำดับไว้แล้ว เริ่มจัดทำตารางผ่อนผัน มีรายละเอียดแผนการผ่อนชำระที่ต้องการ หลักฐานที่พิสูจน์ได้อย่างภาวะหนี้ของตนนั้นวิกฤตจนต้องขอผ่อนผันให้ได้ รวบรวมเอกสารทั้งหมดไปคุยประนีประนอมกับเจ้าหนี้แต่เนิ่น ๆ พยายามตกลงให้ได้ก่อนที่เจ้าหนี้ยื่นหนังสือเตือน เพื่อไม่ให้เสียเครดิตจนทำให้เจ้าหนี้หงุดหงิดไม่อยากเจรจาด้วย

วันใดที่ชำระหนี้หมดต้องเริ่มต้นใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงิน ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นรายจ่ายที่เกินความจำเป็น ต้องพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุด สะสมเงินสำรองฉุกเฉิน และทำประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อรองรับความเสี่ยงและความเสียหายที่คาดไม่ถึง การวางแผนป้องกันเหตุล่วงหน้าให้ผลดีกว่าวางแผนท่ามกลางความกดดันขณะที่มีหนี้สินล้นพ้น ทำวันนี้ให้ดี สิ่งดี ๆ จะตามมาเองในอนาคต

Comments are closed.